Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Sadaļā pieejama informācija par Latvijas dabas un kultūras pieminekļiem - to mūsu kopējā mantojuma daļu, kas piesaistīta noteiktai atrašanās vietai (sk. izvērstāku pieminekļa definīcijas apskatu šeit).

 

Piekļuve informācijai par pieminekļiem

Informācija mājaslapā pieejama dažādos vērsumos, grupējot pieminekļus šādos veidos:

Piekļuve pieminekļu aprakstiem:


 

Pieminekļu veidi

Mājaslapā Latvijas dabas un kultūras pieminekļi tiek iedalīti sekojoši:


Tips: Dabas pieminekļi

Klase: Ģeoloģiskie pieminekļi
Nosaukums Piezīmes Cik aprakstīti?
Akmeņi Iekļauj kultūrvēsturiskos akmeņus 0
Alas   0
Atsegumi   1
Avoti   0
Ūdenskritumi Iekļauj krāces un leduskritumus 0
Citi ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie pieminekļi   1

 

Klase: Bioloģiskie pieminekļi
Nosaukums Piezīmes Cik aprakstīti?
Koki Iekļauj kokus ar kultūrvēsturisku nozīmi 0
Neparasti biotopi   0
Parki un dārzi   1
Retu augu atradnes   0
Retu dzīvnieku atradnes   0

 


Tips: Kultūras pieminekļi

Nosaukums Piezīmes Cik aprakstīti?
Nostāstu vietas   0

 

Melķitāru akmens

Melķitāru akmens

Klase: Arheoloģiskie pieminekļi
Nosaukums Piezīmes Cik aprakstīti?
Fortifikācijas Izņemot pilskalnus un viduslaiku pilis, bet ieskaitot jaunāku laiku fortifikācijas 0
Kulta objekti Ar nepārmantotām reliģijām un tradīcijām saistīti objekti 0
Pazemes ejas Ejas, kas iziet ārpus būvju robežām un ejas pamatiežos 0
Petroglifu atradnes   0
Savrupatradumi Senu, vērtīgu artefaktu atradnes 0
Senās apmetnes Aizvēsturiskās un viduslaiku apmetnes 0
Senie apbedījumi Aizvēsturiski un viduslaiku apbedījumi 1
Viduslaiku baznīcas Līdz 16.gs. beigām celtas baznīcas un to vietas 0
Viduslaiku pilis Līdz 16.gs. beigām celtas pilis un to vietas 19
Citi arheoloģiskie pieminekļi   0

 

Klase: Arhitektūras pieminekļi
Nosaukums Piezīmes Cik aprakstīti?
Baznīcas Visas mūsdienu reliģiju svētnīcas 0
Kapu arhitektūras pieminekļi   1
Lauku sētu apbūve Ārpus pilsētām un muižu centriem pirms 1900.g. celtas būves 0
Mācītājmājas Iekļauj arī mācītājmuižu palīgēkas 5
Muižu centru apbūve Neiekļauj pilis 2
Pieminekļi Ārpus kapsētām un būvēm 1
Pilis un muižu kungu mājas Pirms Pirmā pasaules kara celtas kungu mājas, arī to vietas 176+19 viduslaiku pilis
Pilsētbūvniecības pieminekļi Izteiksmīgi apbūves kompleksi, t.sk. ārpus pilsētām 0
Pilsētu dzīvojamie nami Pilsētā celti dzīvojamie nami 6
Skolu ēkas   0
Vēsturiskie krogi   0
Citi arhitektūras pieminekļi   0

 

Apakšklase: Industriālie un tehnikas pieminekļi
Nosaukums Piezīmes Cik aprakstīti?
Dzelzceļa būves   0
Dzirnavas Arī vizuāli izteiksmīgas elektroenerģijas ražošanas iekārtas 0
Rūpnīcu ēkas   0
Tilti Iekļauj interesantas estakādes, pārvadus 0
Ūdensapgādes būves   0

 


Skats no Vasargelišķu torņa

Skats no Vasargelišķu torņa

Klase: Ainavas pieminekļi
Nosaukums Piezīmes Cik aprakstīti?
Skatu punkti   0
Lineārie ainavas pieminekļi   0
Vizūras   0

Citi pieminekļi

Nosaukums Piezīmes Cik aprakstīti?
Muzeji   0

 

 

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru